Tehniline tugi

Tehase RMA garantii tingimused

1. Sissejuhatus

1.1 Dokumendi eesmärk ja reguleerimisala: Käesolev dokument käsitleb klientide (“Kliendid”) poolt ostetud toodete tagastamise põhimõtteid, mis tagastatakse HANGZHOU MICROIMAGE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. ettevõttele. (“HIKMICRO”) remondiks või asendamiseks. Kui selle jurisdiktsioonis kohalik tarbijakaitseseadus, kus toote müük eraisikule toimus, on vastuolus käesoleva lepingu sätetega ja selline kohalik seadus ei võimalda lepingulise kokkuleppega loobumist, siis kehtivad sellised kohalikud seadused ainult vastuolude ulatuses. Kõik klientide poolt taotletud erandid käesolevast poliitikast peavad olema kirjalikult heaks kiidetud HIKMICRO poolt.

1.2 Käesoleva poliitika muutmine: HIKMICRO võib igal ajal ja ilma ette teatamata muuta käesolevat poliitikat osaliselt või tervikuna. 

1.3 Konto registreerimine ja seadme sünkroonimine: Klient võib pärast ostu sooritada registreerimise APP-s või HIKMICRO ametliku veebisaidi kaudu ja sünkroonida seadme ühe kuu jooksul, täiendav 180-päevane garantii pikendatakse esialgse piiratud garantiiaja alusel. (Kohaldatakse välistoodete suhtes: Termomonokulaar, digitaalne päev- ja öönägemismonokulaar, mitmespektriline monokulaar, mitmespektriline binokulaar, termoskoop / klamber, digitaalne päev- ja öönägemismonokulaar / klamber ja tööstustooted: seeria, Eco-seeria, E-seeria, B-seeria, Pocket-seeria, M-seeria, G-seeria, SP-seeria, akustiline).

1.4 Piiratud lisagarantii: HIKMICRO garanteerib, et alates piiratud garantii kuupäevast, käesolevaga tähendab, et alates seadme sünkroniseerimise kuupäevast või alates ostu kuupäevast koos originaalarve tõenditega või alates toote valmistamise kuupäevast, kui ei ole esitatud registreerimist või sünkroniseerimist või mis tahes arvet. Kohaldatava garantiiaja jooksul vastavad tooted kõigis olulistes aspektides oma spetsifikatsioonidele müügihetkel ja on nõuetekohase kasutamise ja hoolduse korral kooskõlas spetsifikatsioonidega vabad materiaalsetest defektidest. “Spetsifikatsioonid” – kliendile koos tootega tarnitud või tootes sisalduvad ja/või HIKMICRO veebisaidil avaldatud spetsifikatsioonid toote asjakohase versiooni kohta. Klient nõustub, et spetsifikatsioonid ja muu garantiiteave võib esitada ainult inglise keeles, kui kohalikud seadused ei nõua teisiti, ilma et oleks võimalik lepingust loobuda või seda piirata. Käesolev piiratud garantii kehtib ainult kliendile ja ei ole üleantav ühelegi teisele osapoolele ning igasugune selle sätte rikkumisega tehtud üleandmine on tühine. Garantii kehtib ainult toodete modifitseerimata osale. Klient vastutab toodete kasutamisel saadud tulemuste eest. Kliendi ainus õiguskaitsevahend ja HIKMICRO ainus vastutus eelneva garantii rikkumise korral on asendada või parandada mis tahes osa või osad (või uuesti tarnitud teenused), mis on tarnitud eelneva garantii rikkumisega.

1.5 HIKMICRO vastutus: Kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti, piirdub HIKMICRO ainus vastutus HIKMICRO garantii alusel kliendi poolt tagastatud defektsete toodete parandamise või asendamisega, kui need on veel toote garantiiaja jooksul. Üksikasjad HIKMICRO poolt vastavatele toodetele antud piiratud standardgarantiiaja kohta (alates ostukuupäevast) leiate järgnevalt:

Tooteid käsitlev standardne piiratud täiendav garantiiaeg:


Väljas Outdoor seeria tootele- 3 aastat komponentidele ja 10 aastat jahutamata termoandurile, 1 aasta eemaldatavale akule, kui see on kohaldatav.


2 aastat rajakaamerale


Tööstuslik Industrial seeria tootele- 3 aastat komponentidele ja 10 aastat jahutamata termoandurile, 2 aastat eemaldatavale akule, kui see on kohaldatav.


5 aastat komponentidele ja 10 aastat jahutamata termoandurile, 2 aastat eemaldatavale akule tuletõrje soojuskäsikaamera puhul.


* Kalibreerimisteenus ei ole hinna sees.


Lisaseadmete standardne piiratud garantiiaeg:


Välitingimustes kasutatavad eemaldatavad akud 1 aasta
Laadijad 1 aasta
IR-tuled 1 aasta
IR-tulede klambrid 1 aasta


Tööstuslikud eemaldatavad akud 2 aastat

Vahetatav objektiiv 1 aasta

Laadijad 1 aasta
Konsoolid 1 aasta
Kaaned 1 aasta


2. Üldised tagastusnõuded

2.1 Tagastusnõuded: Järgmised nõuded kehtivad kõigi toodete tagasisaatmise suhtes:

2.1.1 Nõutav RMA-number: Klient peab enne toote tagastamist saama HIKMICRO heakskiitu, mis on dokumenteeritud tagastamisloa (“RMA”) taotlusega (1. lisas) ja HIKMICRO poolt väljastatud RMA-numbriga. HIKMICRO võib keelduda remondist või asendamisest toote puhul, mille klient on HIKMICRO-le edastanud ilma RMA-ta, ja tagastada toote kliendile koos tasumisele kuuluva veosega.

2.1.2 RMA erinevused: HIKMICRO jätab endale õiguse keelduda koostööst asjaomase tootjaga ja tagastada toode kliendile kliendi kulul, kui HIKMICRO leiab toote kättesaamisel, et toote tagastamise eeldused ei ole täidetud ja/või et tagastatud toode ei vasta RMA-s kirjeldatud tootele. Lisaks jätab HIKMICRO endale õiguse nõuda kliendilt selliste tagastamiste eest käitlemistasu.

2.1.3 Kehtivus: RMA kehtib neliteist (14) kalendripäeva pärast selle väljastamist HIKMICRO poolt. Klient peab tagastama RMA-s kirjeldatud toote neljateistkümne (14) päeva jooksul, vastasel juhul on vaja uut RMA-d.

2.1.4 Pakendamisnõuded:

2.1.4.1 Toodete pakendamisel saatmiseks peavad kõik tagastatavad tooted vastama järgmistele nõuetele:

a. Kõik tagastatavad tooted peavad olema nõuetekohaselt pakitud, et vältida transpordikahjustusi ja tagada nõuetekohane elektrostaatilise laengu (ESD) kaitse.

b. Kõik tagastatavad tooted peavad olema nõuetekohaselt pakitud, et tagada individuaalne mehaaniline kaitse, et toode ei saaks kahjustada, kui see on teel HIKMICROsse. Pakend peab olema võrreldav pakendiga, milles HIKMICRO toote algselt saatis.

c. Kui kliendil on mitu RMA-d, peab ta tagastatava toote eraldi pakendama vastavalt RMA-numbrile; iga RMA-number peab olema eraldi pakendatud ja nõuetekohaselt suletud. Klient ei tohi segada mitut RMA-numbrit saatekarbis.

d. Iga tagastatud toodete kast peab olema selgelt märgistatud RMA numbri ja tarneaadressiga. Kui klient tagastab tooteid mitmes kastis ja kõik tooted on sama RMA-numbri all, peab klient iga kasti nõuetekohaselt märgistama, et vältida osalisi saadetisi (näiteks kui klient saadab kolm kasti, peavad kastid olema märgistatud kui osa 1 kolmest, osa 2 kolmest ja osa 3 kolmest).

e. Klient peab saatele lisama RMA-vormi koopia. Saadetises sisalduvate RMA-numbrite nimekiri tuleb lisada vedaja dokumentidele kättesaamisel.

f. Klient peab lisama pakkeloendi, milles on märgitud iga saatekarbi sisu.

2.1.5 Nõuded arve esitamisele: Kõigi tagastatavate toodete saatmisel teise riiki peab klient lisama kolm koopiat arvedokumentidest, millel on järgmised tunnused:

– Tagasisaatmise arve kuupäev

– RMA number

– RMA taotluse vorm

– Iga toote kogus

– Iga toote selge kirjeldus, kasutades lihtsaid väljendeid (akronüümid ei ole vastuvõetavad).

– Iga toote väärtus (sh HIKMICRO poolt tasuta pakutavad tooted ja näidistooted)

– Valuuta, milles väärtus on esitatud

– Toote päritoluriik

– tarnetingimused

– Kaubasaaja täielik nimi ja aadress ning kontaktisiku nimi ja telefoninumber (kui see on asjakohane).

– esindaja allkiri, kes võib kinnitada, et arve kajastab täpselt saadetise sisu.

– HIKMICRO arve koopia, mille alusel toode osteti.

2.2 Kättetoimetamise aeg: Klient tunnistab, et läbitöötamise aeg sõltub asjaomase tootja poolt kehtestatud aegadest, kliendi vastavusest käesolevatele RMA-põhimõtetele ja muudest muutujatest. HIKMICRO ei garanteeri, et tagastusajad vastavad ühelegi konkreetsele ajakavale või kliendi või kliendi lõppklientide nõuetele.

2.3 Lõppklientide remont: Lõppklientidel on võimalik pöörduda remondiks edasimüüjate poole ja kõik lõppkasutajate poolt tagastatud tooted peavad vastama edasimüüjate poolt esitatud nõuetele.

3. Garantii ulatus

3.1 Reguleerimisala: HIKMICRO tooted on Hikmicro tasuta garantii alt välja jäetud järgmistel juhtudel. Kasutajad võivad siiski valida garantiivälise remondi.

3.1.1. Kehtivat garantiidokumenti ja originaal ostuarve või kviitungi ei ole võimalik esitada ning endine seerianumbri silt on muudetud, muudetud või maha rebitud, puudub seerianumber või toote mudel või number garantiidokumendil ei vasta tootele.

3.1.2 HIKMICRO poolt määratud garantiiaeg on ületatud.

3.1.3 Tõrked ja kahjustused, mis tulenevad kasutusjuhendi või kasutusjuhendis märgitud töökeskkonna kohase kasutamise, hoolduse ja hoiustamise ebaõnnestumisest.

3.1.4 Rikked või kahjustused, mis tulenevad paigaldamisest, remondist, muudatustest või demonteerimisest organisatsioonide poolt, kes EI ole HIKMICRO poolt volitatud.

3.1.5 Kahjustused, mis tulenevad elektrikatkestusest, transiitvoolust, õnnetusest, tulekahjust, üleujutusest või muust vääramatust jõust.

3.1.6 Autoriseerimata tarneallikad.

4. Tehnilised tagastused garantii raames

4.1 Kliendi klientide tagastused: Klientide klientidel on võimalik tagastada toode remondiks või väljavahetamiseks HIKMICRO-le otse RMA teenuse kaudu e-posti aadressil rma@hikmicrotech.com.

4.2 Tagastused, olenemata sellest, kas tegemist on garantii või garantiivälise tagastusega: Klient vastutab selle eest, millised defektsed tooted kuuluvad toote garantiiaja või muu garantiiaja piiresse, ja kui need jäävad sellest välja, vastutab klient kõigi sellega seotud kulude ja kulutuste eest (sealhulgas selliste defektsete toodete remondi või asendamise kulud).

4.3 Garantiisisene tagastamine: Garantiisisesed tagastused on defektse toote tagastamine, mis toimub asjakohastes lepingutingimustes sätestatud toote garantiiaja jooksul. Kliendil soovitatakse käesolevaga kontrollida ja kinnitada asjaomastes lepingutingimustes sätestatud tootegarantiiaeg.

4.4 Abikõlblikkus: Klient võib tagastada toote garantii raames, kui toote garantiitingimused on täidetud ja toode on veel garantiiaja jooksul. HIKMICRO poolt heaks kiidetud tagastused edastatakse HIKMICRO ja asjaomase tootja äranägemisel asjaomasele tootjale remondiks või asendamiseks. Kui asjaomane tootja otsustab pakkuda asendust, võib Hikmicro asendada mittevastava toote remonditud tootega.

4.5: Remondi RMA-de puhul täidab klient RMA-vormi, märkides nii palju teavet, et aidata remondiosakonda toote diagnoosimisel ja parandamisel. Kui toode on kätte saadud, määrab vastav remonditehnik kindlaks garantiistaatuse, kontrollides seerianumbrit ja/või püsivara versiooni originaaltranspordidokumentidega (palun vaadake toodete garantiid lehtedel punktis 1.5) Garantiikaupu parandatakse ilma kliendiga ühendust võtmata. Kui garantiiväline toode vajab remonti, saadetakse kliendile vorm “Kulude kalkulatsioon”, mille ta saab läbi vaadata ja allkirjastada, kui ta sellega nõustub. Garantiivälised esemed vajavad kliendi kirjalikku luba. Kui toode loetakse “parandamatuks”, võetakse kliendiga ühendust ja tal on võimalus (1) toode tagastada või (2) toode lammutada. Lisaks võidakse pärast remondiprotsessi kustutada mõned dokumendid, nagu näiteks kliendi seadmesse salvestatud pildid, videod või muud, millest põhiplaadi vahetus jne. Te nõustute, et teie kohustus on kustutada kõik tagastatud seadmes loodud isiklikud failid ja andmed enne selle tagastamist. Kui soovite säilitada faile või andmeid, tehke enne seadme tagastamist ise varukoopiaid. Me ei vastuta selle eest, et tagastatud seadmest jäävad või kustutatakse mis tahes failid või andmed.

4.6 Nõudeperiood: RMA taotlus peab olema esitatud tagastatud tootega seotud garantiiperioodi jooksul.

4.7 Veokulud: Klient maksab tagastatud toote sissetuleva veo ja HIKMICRO maksab parandatud või asendatud toote väljamineva veo kliendile.

5. Garantiivälised tehnilised tagastused

5.1 Garantiivälised tagastused: Garantiivälised tagastused on defektse toote või sellise toote tagastamine, millega Klient soovib teha tööd, kuid mis ei kuulu HIKMICRO garantiitingimuste alla.

5.2 Abikõlblikkus: Garantiivälised tagastused toimuvad kokkuleppel ja HIKMICRO kehtiva haldustasu tasumisel. HIKMICRO võtab kõnealuse tasu tasumisel ühendust oma asjakohase tootjaga.

5.3 Taotlusperiood: RMA taotluse võib esitada igal ajal, kuid HIKMICRO ei ole kohustatud garantiivälise tagastuse puhul toetust või remonti pakkuma.

5.4 Kaubaveotasud: Klient maksab sissetuleva veo väljamineva veo eest.


Lisaks on võimalik teenusena tellida tootele kalibreerimist.

    1. Millised on (taas)kalibreerimise tegemise eelised?

    1. Kuidas ja kus ma saan oma termograafiakaameraid kalibreerida?

    1. Kuidas kalibreeritakse termograafiakaameraid laboris?

    1. Kas ma saan termograafiakaamerat ise (uuesti) kalibreerida?

    1. Kuidas ma saan kontrollida termograafiakaamera jõudlust?

All search results